You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Безплатна доставка до офис за поръчки над 100 лв.
0
    • Вашата количка е празна!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯI. ПРЕДМЕТ


Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: "КИДС БГ" ООД, ЕИК 201823120, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Д-р Головина № 23, ет. 7, ап. 147, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ/И, на електронния магазин, достъпен на уебсайт https://amigo-kids.com, наричан по-долу „електронен магазин".


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.Наименование на Доставчика: "КИДС БГ" ООД;

2.Седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Д-р Головина № 23, ет. 7, ап. 147;

3.Адрес на упражняване на дейността: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Д-р Головина № 23, ет. 7, ап. 147;

4.Данни за кореспонденция: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Д-р Головина № 23, ет. 7, ап. 147, Email: info@amigo-kids.com, тел: +359886 082 506

5.Вписване в публични регистри: ЕИК 201823120;

6

Надзорен орган:

1.Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg.

2. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://amigo-kids.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:

1.Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронния магазин чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна в Интернет;

3.Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния магазин;

4.Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронния магазин, съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.

5.Да получават информация за нови стоки предлагани от електронния магазин;

6.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7.Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет.

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.


Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Чл.5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронния магазин, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://amigo-kids.com.

2.По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

3.Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния магазин в Интернет.

4.Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

5.Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя.


IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл.7. Разглеждането на електронния магазин https://amigo-kids.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

Чл.8. (1) Потребителят може да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки като въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, ако е създал свой профил на сайта на електронния магазин, или като избере да направи поръчка без регистрация, като в този случай информацията, която е необходимо да попълни е: имена, телефон, електронна поща и адрес за доставка.

(2) Създаването регистриран профил на сайта на електронния магазин е напълно безплатно, като за целта следва да се попълни формата за регистрация, в която се посочват имена, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на електронния магазин, като пазарува по-бързо, следи състоянието и историята на поръчките си, както и като се възползва от редица бонуси, достъпни само за регистрираните потребители.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА


Чл.9. (1) Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: https://amigo-kids.com и потвърдената поръчка на стоки.

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя, или данните, попълнени от Потребителя при извършена поръчка.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика, в случаите, в които Потребителят е избрал да направи свой регистриран профил на сайта на електронния магазин, или в момента на финализиране на поръчката, в случаите когато Потребителят не е направил свой регистриран профил на сайта на електронния магазин.

(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с Потребителя на посочен от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(7) Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Всяка изпратена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Доставчика за редовна, ако са използвани съответни лични данни, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от техния титуляр. Задължение на Потребителя е да спазва конфиденциалност на потребителското си име и парола.

Чл.10. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1.Избиране на една или повече от предлаганите стоки на електронния магазин и добавянето им към виртуалната пазарска количка;

2.Извършване на регистрация в електронния магазин, ако Потребителят няма до този момент регистрация, и влизане в профила, или ако Потребителят не желае да си направи регистрация - чрез попълване на следните данни: имена, електронна поща, телефон и адрес за доставка;

3.Предоставяне на данни за извършване на доставката;

4.Избор на способ и момент за плащане на цената;

5.Потвърждение на поръчката.

С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Завърши поръчката", Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочена от него електронна поща. В потвърждението по имейл се посочват следните данни: поръчаната стока, номер, дата и състояние на поръчката, начин на плащане и метод на доставка. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

(3) В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, Доставчикът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се замени с друга стока (аналогичен модел), поръчката се анулира.

(4) Поръчки на сайта на електронния магазин https://amigo-kids.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмица.

Чл.11. (1) Потребителят може да направи поръчка и по телефон, като се обади на: +359 886 082 506 и посочи следните данни: имена, електронна поща, телефон и адрес за доставка, начин на плащане. В този случай, Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика при проведения телефонен разговор с Потребителя.

(2) Поръчки по телефон могат да бъдат направени в следното работно време на Доставчика:

От понеделник до петък: от 10:00 часа до 21:00 часа

В събота: от 10:00 часа до 21:00 часа. Почивен ден: неделя.


Чл.12. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпване на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

Чл.13. (1) Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо до посочената в сайта електронна поща: info@amigo-kids.com, преди потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика и изпращането й до посочения от Потребителя адрес за доставка.

(2) За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, посочен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.


VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.


Чл.14. На електронния магазин, достъпен на адрес в Интернет https://amigo-kids.com, Потребителят има възможност да извършва плащания:

(1) Чрез наложен платеж при получаване на стоката.

(2) Чрез банков превод по следната банкова сметка:

Титуляр: КИДС БГ ООД

    Банка: Банка ДСК АД

     IBAN: BG66STSA93000019987498

       BIC: STSABGSF

В основанието на плащането задължително се посочва номерът на направената поръчка.

(3) Чрез виртуален ПОС терминал, предоставен от Банка ДСК ЕАД част от OTP group, обслужваща Доставчика, с банкови карти VISA, MasterCard, без физическото представяне на банкова карта на Доставчика, а чрез възможност за включване в схемите за автентификация Verified by Visa и MasterCard SecureCode при плащания през Интернет.

Доствчикът по никакъв начин не събира, не съхранява и не обработва картови данни. Цялата информация за това се въвежда от клиента на платежната страница на Банка ДСК ЕАД, която е сертифицирана от МКО и поддържа 3D Secure Code – система за идентификация на картодържател в реално време при плащане на виртуален ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Интернет търговец чрез някоя от следните схеми: - Verified by Visa (VbV) – за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY; - MasterCard Secure Code – за карти с логото на MasterCard.

Независимо от валутата, с която Потребителят разполага в своята банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

Възстановяването на суми, при направено плащане с дебитна/кредитна карта, се извършва само и единствено по сметката на картата, с която е направено плащането, в сроковете по чл.18, ал.4.

От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2 000 лева.


VII. ДОСТАВКА И ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


Чл.15. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на електронния магазин.

(2) Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото да ги променя по всяка време. Представените в електронния магазин цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставката. Цената за доставката е посочена отделно при потвърждаване на поръчката в зависимост от избрания от Потребителя начин на получава – на адрес или офис на спедитор.

Чл.17. (1) Всички доставки се извършват от куриерска фирма „Спиди” или „Еконт“.

(2) Цената за доставката е, както следва:

-За поръчки над 100,00 лв. доставката до офис на съответната куриерска фирма е безплатна;

-За всички поръчки до 100,00 лв. цената на доставката до офис на съответната куриерска фирма е 6,00 лв.

-За всички поръчки до 100,00 лв. цената за доставката до посочен от Потребителя адрес за доставка е 9,00 лв.

(3) Доставки се извършват само на територията на Република България. Всички доставки се извършват с услугата „преглед и тест“, като при доставката Потребителят подписва разписка за приемо-предаване, която удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Отказ от договора или рекламации за неточно изпълнение на поръчката, след получаване на пратката от куриерското дружество и подписване на разписката, са недействителни, не пораждат действие и не ангажират отговорността на Доставчика.

(4) Доставката на наличните продукти се извършва в рамките на до 5 работни дни.

(5) Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни потвърдена поръчка, ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес и в посочения срок или не отиде до посочения офис на съответната куриерска фирма да получи в срок поръчката, в зависимост от начина на доставка, който е избрал.

Пратки, непотърсени или неприети до 3 работни дни, след датата на получаване на известие от Потребителя, че могат да бъдат получени, се връщат автоматично към офис на Доставчика.

(6) При неприети, върнати или непотърсени повече от 3 поръчки на един и същ Потребител, Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчка на същия този Потребител или да поиска предварително плащане на поръчаните стоки от него, преди тяхното изпращане и доставяне.


Чл.18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Отказ от договора може да се направи и пред съответното куриерско дружество, при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след уговорения срок по причини, за които Потребителят няма вина или се дължат на непреодолима сила.

(2) За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчика, посочвайки име, адрес за кореспонденция, банкова сметка, телефонен номер за контакт и e-mail адрес, като попълни и подаде по електронен път стандартния Формуляр за отказ (https://amigo-kids.com/Amigo-kids_%D1%84%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info@amigo-kids.com, като в случай че използва тази възможност, Доставчикът незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

(3) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, същият следва да върне стоката в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ. Ако стоката не бъде върната в този срок, отказът от договора не произвежда действие.

(4) Доставчикът възстановява в пълен размер стойността на стоката, заплатена от Потребителя не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор и е върнал стоката. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят носи отговорност за намаляване стойността на стоката вследствие на изпробването й, различно от необходимото за установяване на нейното естество, характеристики и добро функциониране.

(6) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващите я артикули, аксесоари и документация, без увреждания и без следи от употреба. Право на отказ от договора за бельо, бански костюми и чорапи, не може да бъде упражнено, ако същото е разопаковано.

Чл.19. Право на ползване на промоционална акция (подарък, отстъпка или друг вид предимство) възниква, когато поръчката отговаря на всички изисквания на обявеното в момента събитие. В случай че Потребителят се откаже от договора за продажба, правото за ползване на промоционална акция се прекратява и Потребителят се задължава да върне всички стоки от направената поръчка, включително и ползваната промоционална акция.VIII. Информация за потребители. рекламации. Законова Гаранция.

Чл.20. (1) При получаване на поръчаната стока, Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. Ако не направи това, се счита, че поръчката е изпълнена точно и качествено от Доставчика.

(2) При несъответствие на получените стоки с поръчаните, Доставчикът заменя и/или изпраща продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя. Рекламацията следва да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката на e-mail: info@amigo-kids.com.


Чл.21. (1) Потребителят има право да предяви рекламация пред Доставчика на следния имейл адрес: info@amigo-kids.com, като при предявяване представя пълния комплект от документи: касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.

(2) Рекламация се предявява, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- производствени дефекти на стоката;

- констатирани липси на части от стоката;

- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с обявения размер и/или цвят

- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

- повреда на стоката при транспортирането.

(3) При предявяване на рекламация, Потребителят може да претендира:

- за замяна на стоката с такава, съответстваща на договореното между страните или с напълно нова, а ако това не е възможно;

- за намаляване на цената или

- за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума. Възстановяването на заплатената сума се извършва само по банков път след попълване и подаване на „форма за връщане“, достъпна на: https://amigo-kids.com/returns.

(4) Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните кумулативни условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена) и

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и

- Е запазена оригиналната опаковка и етикет на стоката.

(5) При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Доставчика.

В случай, че Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма „Спиди“ АД или „Еконт“АД. В случай, че в населеното място на Потребителя няма офиси на посочените куриерски фирми, то той следва да се свърже с Доставчика на телефон +359886 082 506 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.


Чл.22. (1) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 32 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Доставчикът отговаря съгласно законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

(2) Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада в случаи на повреди причинени от:

- Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.

- Изпускане, удар, приложен натиск, разлети течности.

- Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл.23. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Получените лични данни на Потребителя ще бъдат използвани единствено за неговото обслужване, за приемане и изпълнение на поръчки, и връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че личните данни на Потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: е получил изричното съгласие на Потребителя или е длъжен по закон да ги предостави.

Личните данни, предоставени от Потребителя, се използват от служителите на Доставчика и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Чл.24. (1) Регистрираният профил на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни на сайта на електронния магазин, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време, при желание от страна на Потребителя или по преценка на Доставчика.

(2) Доставчикът използва SSL сертификат, за да осигури сигурно пазаруване за Потребителите. Сертификатът осигурява криптирана връзка между всеки Потребител и сайта, когато Потребителят въвежда своите лични данни.

(3) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, сключван от разстояние.

Чл.25. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Забравена парола", достъпна на адрес: https://amigo-kids.com/index.php?route=account/forgotten

(3) В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Потребителя, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на данните, находяща се на адрес https://amigo-kids.com/privacy-policy.


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл.26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на адрес https://amigo-kids.com/ и имат действие занапред, като не засягат поръчките, потвърдени от Доставчика преди този момент.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след публикуването им на https://amigo-kids.com/ и ако Потребителят не заяви изрично 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл.27. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://amigo-kids.com/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.28. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

-при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

-по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

-едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

-при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

-в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

-в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.29. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.30. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.31. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 32. Платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС):

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Последната актуализация на настоящите общи условия е от 01.02.2023 год.